RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO (Dz.Urz. UE L 119), informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klasztor św. Franciszka z Asyżu, reprezentowany przez gwardiana o. Piotra Bielenina. Administrator nie wyznaczył Inspektora danych, w sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować pisząc na adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 5 lub bazylika@franciszkanska.pl
  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy oraz interes prawny związany z koniecznością ewidencjonowania darowizn pozyskiwanych w celu finansowania działalności statutowej Administratora.
  3. Dane Państwa będą odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Pani/Pana umowy oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym podmiotom, nie będzie także przekazywał ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania[1].
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl

[1] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.